03 December 2010

வரலாற்று படங்கள்

இது நம் முன்னோர்களுக்கு தெரியாத நம் வரலாறு!

(கீழே உள்ள படங்கள் அனைத்தும் பெரிய சுவரொட்டி அளவு படங்கள். அவற்றின் மேல் சொடுக்கி பெரிதாக்கவும்.)


படத்தில் இடப்பக்கத்திலிருந்து வலப்பக்கமாக...
  • 13.7 பில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு பெரு-வெடிப்பு நம் அண்டத்திலுள்ள அனைத்து கட்டுமான பொருட்களையும் (அடிப்படை துகள்கள்) உருவாக்கியது. அப்பொழுது இந்த அண்டம் குவாண்ட்டம் இயக்கவியலின் ஆதிக்கத்தில் இருந்தது. மற்ற இயற்கை விசைகளை விட புவியீர்ப்பு மிகவும் பலவீனமானதால், அப்பொழுது அதனுடைய தாக்கம் பெரிதாக எதும் இல்லை.
  • அண்டம் ஒளியை விட வேகமாக விரிவடைந்தது. (ஒளிவேகம் தோராயமாக ஒரு வினாடிக்கு 3,00,000 கிலோ மீட்டர்) [படத்தில்: Inflation = வீக்கம்]
  • 400,000 வருடங்களுக்கு பின் பெரு-வெடிப்பின் பின்ஒளிர்வு ஒளி. இதை நாம் WMAP என்ற செயற்கைகோள் மூலம் துள்ளியமாக படம் பிடித்துள்ளோம். அதையே கீழே உள்ள படம் காட்டுகின்றது. இது நம் அண்டத்தின் குழந்தை படம். இதிலிருந்து கடந்த காலம், எதிர்காலத்தை கணிக்க இயலும். [படத்தில்: Afterglow Light Pattern 400,000 yrs.]
  • அதன் பிறகு எந்த ஒளியிம் (மின்காந்த அலைகள்) இல்லாத ஒரு இருண்ட காலம். [படத்தில்: Dark Ages]
  • அடிப்படை துகள்கள் ஒன்றுகொன்றுடன் இணைந்து முதல்நிலை அணுக்கள் உருவானது. மேலும் அவை புவியீர்ப்பு விசையால் ஒன்றுகொன்றுடன் இணைந்து முதல் நட்சத்திரம், 400 மில்லியன் வருடங்களுக்கு பிறகு உருவானது. [படத்தில்: 1st Stars about 400 million yrs.].
  • முதல்நிலை அணுக்களை (ஹைட்ரஜன், ஹீலியம்) கொண்டு உருவான நட்சத்திரத்திரங்கள் அதன் வெப்பத்தில் மற்ற உயர்நிலை (அதிக அணு எண் கொண்ட) அணுக்களை உருவாக்கியது. அந்த அணுக்களை கொண்டு கோள்களும், உயிர்களும் உருவாகின (நாம் நட்சத்திர தூசியிலிருந்து உருவானவர்கள்!). பெரு-வெடிப்பிலிருந்து அண்டம் விரிவடைந்து கொண்டே உள்ளது. மேலும் தொடர்ந்த நட்சத்திரங்கள் இறப்பும், புதிய நட்சத்திரங்கள் பிறப்பும் இதில் அடக்கம். நட்சத்திரங்கள் இணைந்து நட்சத்திர மண்டலங்கள் உருவாகின. கீழே உள்ள படம் நமது பால்வழி மண்டலத்தை காட்டுகின்றது. [படத்தில்: Development of Galaxies, Planets, etc.]
  • சமீபத்திய கடந்த காலத்தில் நமது அண்டம் போதிய அளவு விரிவடைந்து விட்டதால், இப்பொழுது இருணாற்றல் எனப்படும் வெற்றிட ஆற்றலினால் வேகமாக விகிதத்தில் விரிவடைந்து கொண்டுள்ளது. [படத்தில்: Dark Energy Accelerated Expansion]

(If clicking on the image does not work, try here)

இது நமது பால்வழி மண்டலத்தை காட்டுகின்றது. இதில் நமது நட்சத்திரமான சூரியன் (படத்தில் 'We are here' என குறிக்கப்பட்டுள்ளது) ஒரு சுருளியில் உள்ளது. இது போல பல்லாயிரம் கோடி நட்சத்திர மண்டலங்கள் நம் அண்டலத்தில் உள்ளன. அவை ஒவ்வொன்றிலும் பல்லாயிரம் கோடி நட்சத்திரங்கள் உள்ளன. ஒவ்வொரு நட்சத்திலும் பல கோள்கள் உள்ளன.

(If clicking on the image does not work, another link here OR try here)

உயிரின-தொடர்பு-மரம் அல்லது உயிரினங்களின் பரிணாமத் தொடர்பு: உள் வட்டத்திலிருந்து (4000 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பிலிருந்து) வெளி வட்டமாக (இன்று வரை)...
  • நமது பூமியின் வயது 4500 மில்லியன் வருடங்கள். முதல் உயிர் வேதி மூலக்கூறு 4000 மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன்பு தோன்றியது. இது இன்றிருக்கும் எளிய உயிரை விட மிக எளிய மூலக்கூறு. ஆனாலும் வைரத்தை விட பல..பல..மடங்கு அரிதாக உருவான ஒன்று. அந்த ஒன்றிலிருந்து இயற்கை-தேர்வு-முறையில் எளிமையான உயிர்களிலிருந்து சிக்கலான உயிர்கள் வரை பரிணாம வளர்ச்சியடைந்தன. படத்தில் இடபக்கத்திலிருந்து வலபக்கமாக, பாக்டீரியா, தாவரங்கள் முதல் விலங்குகள் வரை காட்டபட்டுள்ளது. இறுதியில் மனிதன் (பாலூட்டிகள்) காட்டபட்டுள்ளது.
  • பல காலகட்டங்களில் நிகழ்ந்த பூகோள பனியுகங்களும் (Ice Ages), உயிரன-பேரழிவுகளும் (Mass extinctions) காட்டபட்டுள்ளது. 65 மில்லின் வருடங்களுக்கு முன், கடைசியாக நிகழ்ந்த உயிரன-பேரழிவில் டைனசார்கள் அழிந்து போயின.
  • படத்தின் அடியில் சொல்லப்பட்டுள்ளது போல், அழிந்து போன சில உயிரங்கள் மட்டுமே இங்கே காட்டப்பட்டுள்ளது. பெரும்பான்மையான கெட்ட வடிவமைப்புகள் மடிந்து, பிழைத்தவற்றை மட்டுமே இன்று நாம் காணுவதால், அவை சுற்று சூழலுக்கு ஏற்ற வகையில் யாரோ உருவாக்கி உள்ளது போல் தோற்றமளிக்கின்றது. பூமியில் தோன்றிய 99.9% உயிரனங்கள் இன்று இல்லை!

** மில்லியன் = பத்து இலட்சம் = 10,00,000
*** பில்லியன் = நூறு கோடி = 100,00,00,000
**** இங்குள்ள படங்கள் இணையதளத்திலிருந்து பெறப்பட்டவை (Google Search). படங்களை சுட்டும் போது அந்த இணையதளங்களுக்கு நேரடியாகச் செல்லும்.